Multimedijalni aktivistički projekt "Veći od života"

Nastavak multimedijalnog aktivističkog projekta "Veći od života" koji je promoviran 9.11. na "Otvorenoj sceni Obala" obuhvata dvije oblasti u skladu sa strateškim ciljevima i željenim rezultatima Strategije prema mladima Federacije BiH 2019. - 2023. i to:

(4.4.) Aktivizam mladih - učešće, volontiranje i mobilnost.

Djelovanje mladih u polju aktivizma podrazumijeva poštivanje i zagovaranje vrijednosti mira i tolerancije u komunikaciji sa svim ljudima, izražavati solidarnost i posebnu brigu prema mladim prema drugim osobama koje imaju potrebu za solidarnošću i razumijevanjem od svojih sugrađana/ki. U tom kontekstu projekt obuhvata zagovaranje kao organizovani tok aktivnosti sa ciljem postizanja promjene, kako bi se sprovela kampanja za život u zajednici kroz postizanje promjena u praksama i stavovima koji neprekidno nameću njihovu isključenost i segregaciju. Da bi se ostvario cilj osvještavanja i promocije razumjevanja i podrške mladih prema socijalno-ugroženim grupama, sa fokusom na migrante, kao i podrške ka socijalnoj integraciji, među potencijalno veoma velikim brojem građana, osmišljen je multimedijalni aktivistički projekat “Veći od života“. Odabir je napravljen uz razmatranje sljedećih okolnosti:

(4.3.) Kulturu i sport

Djelovanje mladih u kulturi jedan je od osnovnih elemenata identiteta mladih i iznimno važno područje njihove afirmacije, komunikacije i stila života. To je zapravo područje kroz koje mladi kritički preispituju tradicionalne kulturne obrasce i naslijeđe kao dio svog identiteta. Stvarajući nove obrasce i estetiku, kreiraju prostor za vlastito prepoznavanje i djelovanje.

U skladu s navedenom tačkom (4.4.) I (4.3.) pripremljen je projekt koji je u periodu od septembra do decembra 2022 godine, kroz edukativne radionice sa mladima producirao multimedijalni materijal u cilju skretanja pažnje na jednu od najranjivijih grupa u našem suvremenom društvu – migrante. Mladi učesnici projekta su u saradnji sa profesionalcima iz oblasti performativnih umjetnosti i filmske umjetnosti, učestvovali u produkciji video materijala i umjetničkog performansa, kao i u realizaciji multimedijalne kampanje koja je imala za cilj promociju ideje projekta.

Video materijal "Veći od života" kao rezultat je pozicioniran na svim većim medijskim kućama u BiH, kao i na društvenim mrežama i online medijima. Istovremeno prisutna je i outdoor kampanja putem c-light-ova na području grada Sarajeva, koji sadržava „crtice“ u vidu važnih poruka za građane kako bi se stvorila društvena sredina sa što manje predrasuda, a što više prihvatanja i razumevanja migranata. Sama poruka multimedijalnog aktivističkog projekta “Veći od života“ u prvih mjesec doprla je do čak 120 000 gledalaca.

Umjetnički projekti su jedan od najsnažnijih metoda promjene stavova mladih, od dominantno nacionalističkih i zatvorenih unutar ciljeva i dinamike jedne nacionalne zajednice, na progresivne stavove spremnosti na promjene, kreativnog i hrabrog suočavanja s rješenjima problema, te zajedničkog pristupa prevazilaženju barijera i izgradnje razumijevanja za druge osobe koje su zbog ratnih dešavanja bila prinuđena da napuste svoje životno okruženje, skupe snagu i hrabrost, da se suoče sa izazovima i pronađu nadu i put ka novoj budućnosti.

 

Fokus projekta ima mlade kako bi ih osnažili da se uključe aktivnu ulogu u akcijama i procesima koji se tiču položaja migranata i kako bi ojačali njihovu zagovaračku sposobnost za ostvarivanje svojih potreba i ciljeva u kontekstu navedenog, kao i u širem kontekstu.

 

Sveukupni cilj projekta je prihvaćanje različitosti i razumijevanja migranata, koji su zbog ratnih dešavanja bili prinuđeni da napuste svoje životno okruženje, među mladima kao najranjivijom, ali možda i najvažnijom grupom s ciljem prevazilaženja antagonizma, koje mogu osjećati prema njima i motivacije za aktivnije učešće u kreiranju bolje budućnosti.

Realizacija inovativne umjetničke forme kroz društveno korisnu kampanju, koja za cilj ima promjenu svijesti u smjeru prihvaćanja različitosti, tolerancije i razumijevanja migranata koji su zbog ratnih dešavanja bili prinuđeni da napuste svoje životno okruženje, kroz pristup i specifičnu metodologiju rada autorskog tima.

Osnaživanje mladih kroz edukaciju, koji ima za cilj da ih osposobi da prepoznaju i rješavaju probleme kojima se projekt bavi, u svom žIvotu i svojoj okolini i da im obezbijedi rijetko dostupna znanja i vještine i tako izgradi njihovo samopouzdanje kroz radionice pjevačkih, glumačkih i plesnih vještina, te procesom rada na postavci za produkciju videa. Kreativni rad će imati i snažan dramsko – pedagoški element društvenog angažmana i diskusije s obzirom na temu projekta.

Prvu fazu projekta podržala je Općina Centar Sarajevo a drugu Federalno ministarstvo kulture i sporta.